Yara N-Sensor™

Yara N-Sensor - обладнання, що встановлюється на трактор та дозволяє фермерам вимірювати вимоги культури до азоту при русі трактора по полю, а також варіювати дозу внесення добрива.

Пристрій N-Sensor

N- Sensor гарантує внесення правильної та оптимальної дози добрив на кожній окремій частині поля. Пристрій став стандартом технології точного землеробства.

N-Sensor™: пристрій дистанційного зондування, що встановлюється на трактор

Внесення добрив для специфічного місця розташування є однією з головних цілей у точному землеробстві. Мінлива норма внесення вимагає точного і ефективного інструменту для визначення фактичної потреби в елементах живлення. Техніка дистанційного зондування надає можливість передавати інформацію швидко, точно і економічно ефективно. N-Sensor™ був розроблений для визначення азотного стану культури шляхом вимірювання даних відображення світла від листової поверхні, і для внесення змінної дози добрив по ходу руху трактора.

Переваги використання N-Sensor™

 • Внесення оптимальної дози добрив на кожній ділянці поля
 • Підвищення потенціалу рослин по всьому полю
 • Збільшення ефективності внесення добрив
 • Зменшення залишків азоту в грунті після збирання врожаю
 • Збільшення врожайності
 • Більше однорідна якість врожаю
 • Скорочення термінів і вартості збирання
 • Зниження ризиків втрати азоту в навколишнє середовище

Як працює N-Sensor™?

N-Sensor™ визначає потребу в азоті шляхом вимірювання світловідбивання рослин на площі близько 50 м2. Дані вимірювань надходять в систему кожну секунду і дозволяють працювати при нормальних робочих швидкостях і діапазонах внесення. Технологія зондування, застосовувана в сільському господарстві, заснована на типових кривих коефіцієнта відбиття світла від рослинності. N-Sensor™ вимірює відображення світла в певних діапазонах хвиль, і визначає вміст хлорофілу в рослинах і біомасу. Пристрій обчислює фактичне поглинання азоту. Оптимальні дози внесення є похідними від даних поглинання азоту і посилаються на контролер розкидача або обприскувача, який регулюватиме дози внесення відповідно до отримуваних даних.

Весь процес визначення потреби рослин в азоті і внесення правильної дози добрив відбувається миттєво, без затримок. Це робить реальним «агрономію в реальному часі».

Розвиток N- Sensor

Розвиток пристрою координує Центр досліджень і розвитку Yara у м. Ханінгхоф (Німеччина). Перший N-Sensor (Classis) був представлений в 1999 році для використання на зернових.

Робота з розвитку N-Sensor йде з урахуванням змін у виробництві зернових і використання пристрою на більш широкому спектрі сільськогосподарських культур, і є безперервною частиною програми Yara з досліджень і розробок . Більше 250 випробувань були проведені в період з 1997 по 2010 рік для вдосконалення продуктивності N-Sensor і додавання нових програм, таких як, наприклад , Absolute-N калібрування для ріпаку олійного.

N- Sensor ™ і N- Sensor ™ ALS - дві системи , одна філософія

У 2006 році Yara запустила новий N-Sensor™ ALS (Active Light Source), який працює таким же чином як класичний N- Sensor, визначаючи потреби рослин в азоті за вимірюваннями світловідбивання рослин. Обидві системи використовують однакові агрономічні алгоритми, заснованих на польових випробуваннях, для оптимального внесення добрив на конкретній ділянці поля, і підключені до терміналу, де зберігаються для обробки дані рослин і GPS.

Основна відмінність між двома N- Sensors™ в тому, що ALS Sensor має вбудоване джерело світла. Замість використання для вимірювань денного світла, N-Sensor™ ALS постійно висвітлює рослини своїм світлом, використовуючи ксенонові лампи-спалахи, і записує дані відображення. Це дозволяє N-Sensor™ ALS працювати поза залежно від умов освітлення, і навіть у нічний час.

Досягнення

 • N-Sensor™ ALS удостоївся Золотої медалі RASE в 2008 році
 • Збільшення врожайності зернових на 3,5 % (при використанні однакової інтенсивності внесення добрив )
 • Збільшення врожайності ріпаку на 3,9 % завдяки калібруванню Absolute-N
 • Зареєстрована економія азоту до 14 % при використанні N-Sensor
 • Підвищення ефективності використання азоту скоротили викиди вуглекислого газу на 10-30 %
 • Сумарне збільшення ККД на 10-20 % завдяки зниженню втрат і більш високій швидкості поглинання
 • Рівень білка в зернових культурах в середньому на 0,2-0,5 % вище цільового

Внесение удобрений с использованием Yara N-Sensor

Как работает N-Sensor™?

N-Sensor™ определяет потребность в азоте путем измерения светоотражения растений на площади около 50 м2. Данные измерений поступают в систему каждую секунду и позволяют работать при нормальных рабочих скоростях и диапазонах внесения. Технология зондирования, применяемая в сельском хозяйстве, основана на типичных кривых коэффициента отражения света от растительности. N-Sensor™ измеряет отражение света в определенных диапазонах волн, и определяет содержание хлорофилла в растениях и биомассу. Устройство вычисляет фактическое поглощение азота. Оптимальные дозы внесения являются производными от данных поглощения азота и посылаются на контроллер разбрасывателя или опрыскивателя, который будет регулировать дозы внесения в соответствии с получаемыми данными.

Весь процесс определения потребности растений в азоте и внесения правильной дозы удобрений происходит мгновенно, без каких либо задержек. Это делает реальным «агрономию в реальном времени».

Развитие N-Sensor

Развитие устройства координирует Центр исследований и развития Yara в г. Ханингхоф (Германия). Первый N-Sensor (Classis) был представлен в 1999 году для использования на зерновых.

Работа по развитию N-Sensor идет с учетом изменений в производстве зерновых и использования устройства на более широком спектре сельскохозяйственных культур, и является непрекращающейся частью программы Yara по исследованиям и разработкам. Более 250 испытаний были проведены в период с 1997 по 2010 год для совершенствования производительности N-Sensor и добавления новых программ, таких как, например, Absolute-N калибровки для рапса масличного.

N-Sensor™ и N-Sensor™ ALS – две системы, одна философия

В 2006 году Yara запустила новый N-Sensor™ ALS (Active Light Source), который работает таким же образом как классический N-Sensor, определяя потребности растений в азоте по измерениям светоотражения растений. Обе системы используют одинаковые агрономические алгоритмы, основанных на полевых испытаниях, для оптимального внесения удобрений на конкретном участке поля, и подключены к терминалу, где хранятся для обработки данные растений и GPS.

Основное различие между двумя N-Sensors™ в том, что ALS Sensor имеет встроенный источник света. Вместо использования для измерений дневного света, N-Sensor™ ALS постоянно освещает растения своим светом, используя ксеноновые лампы-вспышки, и записывает данные отражения. Это позволяет N-Sensor™ ALS работать вне зависимо от условий освещения, и даже в ночное время.

Достижения

 • N-Sensor™ ALS удостоился Золотой медали RASE в 2008 году
 • Увеличение урожайности зерновых на 3,5% (при использовании одинаковой интенсивности внесения удобрений)
 • Увеличение урожайности рапса на 3,9% благодаря калибровке Absolute-N
 • Зарегистрирована экономия азота до 14% при использовании N-Sensor
 • Повышение эффективности использования азота сократили выбросы углекислого газа на 10-30%
 • Суммарное увеличение КПД на 10-20% благодаря снижению потерь и более высокой скорости поглощения
 • Уровень белка в зерновых культурах в среднем на 0,2-0,5% выше целевого